Indledning

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Videx ApS (herefter ”Videx”). Såfremt der i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt særlige vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter fraviger nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.

Priser

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et af Videx afgivet skriftligt tilbud specifikt omfatter fast pris gældende på leveringstidspunktet. Uanset om fast pris er aftalt, er Videx derfor berettiget til at forhøje sådanne faste priser, hvis fornævnte forhold bevirker, at Videx’ omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %. Alle af Videx opgivne priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, i danske kroner eksklusive moms, skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varer af den pågældende art. Såfremt emballage, udover sædvanlig emballering, er nødvendig, betales udgifter hertil af køber. Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, medmindre andet er konkret, skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed.

Levering & forsendelse

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer Ex Works Videx, jf. Incoterms 2020. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den har forladt Videx. Medmindre andet konkret aftales overlades valg af transportmidler og –veje til Videx dog fortsat for kundens regning og risiko. Videx bestræber sig på at vælge den mest fordelagtige transport. Forsendelser værdiforsikres af Videx for købers regning efter nærmere aftale.

Returvare

Leverede varer tages ikke retur medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt konkret, skriftlig aftale er indgået om returnering af leveret vare, skal sådanne returvarer returneres i originalemballage og vedlægges kopi af faktura.

Ved aftalt returnering afholder køber samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med returneringen til vores adresse. Varer indkøbt eller fremstillet specielt, efter opgaven, tages aldrig retur.

Defekte varer krediteres, hvis de modtages på vores adresse inden 30 dage efter at erstatningsvare er fremsendt. Varer som har lidt overlast, er beskadiget eller er blevet fejl-installeret krediteres ikke. Hvis varen returneres uden aftale og beskrivelse af årsag, debiteres 1 teknikertime til fejlfinding (ekskl. moms).

Betaling & ejendomsforbehold

Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Videx sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Videx ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra køber betragtes som væsentlig misligholdelse. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er Videx i hænde. Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til Videx. Videx forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

Mangler, reklamation og ansvar for mangler

Ved levering skal køber straks, og senest inden 5 arbejdsdage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt der kan påvises, mangler ved leverede varer, påtager Videx sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde vare eller at afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens pris eller at yde køber afslag i prisen. Såfremt Videx tilbyder ombytning af varen eller afhjælpning af manglen, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Videx er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning. Såfremt Videx tilbyder ombytning af varen skal hele varen returneres og ikke kun evt. en eller flere defekte del/dele. Desuden er det en forudsætning for ombytning, at varens artikelnummer eller produktionsdato kan verificeres og kopi af faktura eller følgeseddel fremsendes fra køber til Videx. Såfremt Videx tilbyder ombytning og køber ikke fremkommer med sådan fornøden dokumentation, anses Videx’ udbedringsansvar for opfyldt. Køber skal ved varens ankomst til køberen foretage sædvanlig og fornøden undersøgelse af varen.

Videx yder 24-måneders garanti fra levering på leverede produkter. Videx påtager sig intet ansvar for, at leverede varer egner sig til det af kunden påtænkte formål. Videx hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montering, eller i øvrigt forsømmelser hos andre end Videx. Videx hæfter desuden ikke for defekter eller fejl der måtte opstå som følge af sædvanligt slid. Videx’ ansvar er begrænset til direkte tab. Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares værdi.

Der må ikke tilsluttes andre produkter end Videx’s egne produkter på installationen. Andre produkter som ønskes integreret med et Videx anlæg, skal monteres med separat forsyning samt evt. skillerelæ. Hvis ikke dette overholdes, bortfalder garantien på anlægget.

Produktansvar

Videx er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade. For personskade er Videx kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Videx. Videx er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt. I det omfang Videx bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Videx skadesløs i samme omfang, som Videx’ ansvar er begrænset efter de ovenfor anførte bestemmelser.

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter

opfyldelse af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out’er, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- /eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som parterne ikke har indflydelse på. I disse tilfælde er Videx berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

Overdragelighed

Videx er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser til i henhold til nærværende vilkår efter Videx’ forudgående, skriftlige samtykke. Sådant samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

Retstvist, lov og værneting

Enhver retstvist mellem parterne i forbindelse med aftalen skal afgøres efter dansk ret. Københavns Byret er vedtaget, som værneting i første instans, medmindre Videx vælger at anlægge sag ved købers værneting. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

Opdateret sep. 2022