Nedenstående betingelser gælder alle tilbud, ordrer, salg, leveringer og ydelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt vi skriftligt har erklæret os indforstået hermed.​

Tilbud
Når intet særligt er anført, er tilbuddet uforpligtigende. Ved ordrer på større eller mindre kvantum end tilbudt forbeholder vi os ret til ændring i pris og leveringstid. Tilbud er kun bindende i 3 mdr. fra tilbudsdato, såfremt intet andet er anført.

Såfremt der er prisændringer på standardprodukter, vil disse blive ændret løbende i starten af et nyt kalenderår. Der kan forekomme løbende prisændringer på speciallavede produkter. 

Ordrer
Ved ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også for vor leverandør, er vi berettiget til helt eller delvis efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation.
Alle varer, der leveres på prøveudlån, debiteres og på følgesedlen anføres betingelser for returnering. Ekspeditionsgebyr for mindre leverancer debiteres efter de til enhver tid gældende regler.
Kundeordrer dækkende specielt hjemtagede varer kan normalt ikke annulleres. Kundeordrer dækkende vort lagersortiment accepteres kun annulleret efter forudgående skriftlig aftale.

Forsendelse
Alle varer sendes på den måde, vi til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt – og uden ansvar for fragtdifferencer.
Forsendelse sker på købers regning og risiko, og beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen, erstattes derfor ikke.

Garanti
Videx Danmark yder 24 måneders ombytnings/reparations garanti på alle standard varer.

Vi bestræber os til på enhver tid at levere varer, som opfylder de normer og specifikationer, der er anført i vores respektive leverandørers datablade og øvrige tekniske specifikationer. Dersom disse specifikationer ikke er overholdt, påtager vi os at ombytte den eller de defekte dele uden beregning for kunden inden for garantiperioden. Garantien dækker ikke hvis der benyttes et produkt på vores anlæg som ikke er leveret fra Videx eller godkendt til brug på det pågældende udleverede system (Alt ekstraudstyr skal trækkes fra en separat strømkilde som ikke er forsyningskilde til Videx-anlægget).  Garantien dækker ikke i tilfælde af misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montage, ved købers eller tredje persons indgreb eller uautoriseret ændring, overbelastning, på førelse af uegnede driftsmidler (vand eller anden form for væske).

Vi har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfuld leverance. Vi er således ikke erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Reklamationer, som ikke har relation til varens kvalitet, må være os i hænde senest 8 dage fra leveringsdato.
Reklamationer angående varens kvalitet, fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling skal ske inden for en periode af 6 måneder regnet fra leveringsdato.

Produktansvar
Produktansvaret dækker kun, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af os eller andre, som vi har ansvaret for. Vi er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.
Vi er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning, vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er specificeret under Garanti.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Vi og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag at en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Vort ansvar for skade på ting er i alle forhold begrænset til kr. 500.000,-. Eventuelle retssager skal føres ved danske domstole.

Returnering
Nye ubrugte varer fra vort standard-lagerprograrn i original emballage kan eventuelt tages retur, men kun efter forudgående aftale, og kun mod et gebyr på 10% af varens fakturaværdi.
Varer, der returneres til os, skal leveres på vor adresse for afsenderens regning og risiko. Beløb, vi bliver afkrævet ved modtagelsen, vil blive faktureret ved krediteringen af forsendelsens værdi. Ved returnering skal fakturanummer og leveringsdato opgives.

Betalingsbetingelser
Forfaldstidspunktet er det på fakturaen anførte.
Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra forfaldsdato af fakturabeløbet inklusive moms med den på fakturaen anførte procentsats.
Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. For ikke registrerede kunder gælder kontant betaling – ved indforskrivning af specielle varer dog forudbetaling.

Øvrige betingelser
l det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende henvises til NIS 82. Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af standardvarer. For levering af andet mekanisk og elektrisk udstyr henvises på samme måde til NI 85 og NIM 84.